Shopping cart is empty
 
English Polski Spanish 
Search For a Manual
 

(e.g. AA-V20EG JVC, ZX-7 Sony )
PayPal 1000+ rating Secure, Encrypted Checkout.
 
Who's Online
There currently are 461 guests online.
Categories
Information
Featured Product
Home >> PHILIPS >> HD7636/81 Owner's Manual
 
 0 item(s) in your cart 

PHILIPS HD7636/81
Owner's Manual


Tweet about this product and get $1.00 of store credit for instant use!
  • Download
  • PDF Format
  • Complete manual
  • Language: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Finnish, Danish, Norwegian, Greek, Russian, Czech, Polish, Hungarian, Slovak, Romanian, Turkish, Arabic, Croatian, Slovenian, Latvian, Chinese Traditional, Estonian, Korean, Lithuanian, Serbian, Malay, Ukrainian, Persian
Price: $4.99

Description of PHILIPS HD7636/81 Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file after You purchase it.

Owner's Manual ( sometimes referred to as User's Guide or User's Manual ) contains information on how to use Your device. After placing order we'll send You download instructions on Your email address.

The manual is available in languages: English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Swedish, Portuguese, Finnish, Danish, Norwegian, Greek, Russian, Czech, Polish, Hungarian, Slovak, Romanian, Turkish, Arabic, Croatian, Slovenian, Latvian, Chinese Traditional, Estonian, Korean, Lithuanian, Serbian, Malay, Ukrainian, Persian

Not yet ready
You must purchase it first

Customer Reviews
There are currently no product reviews.
Other Reviews
 STGT1000 TECHNICS Owner's Manual by james burns;
I AM HIGHLY IMPRESSED BY THE EASE OF USE OF THIS DOWNLOAD SERVICE. INSTRUCTIONS ARE CLEAR AND SIMPLE TO FOLLOW....EVEN BY TECHNOPHOBES SUCH AS MYSELF. THE EMAILS POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION...ITS SO EASY PEASY. THE DOWNLOAD CHOICE OF USER MANUALS IS EXTENSIVE AND I COULD NOT FIND A CHEAPER OR MORE EFFICIENT SERVICE ON THE INTERNET. I COULD NOT HAVE MADE A BETTER CHOICE OF INFORMATION PROVIDER. SHOULD I EVER NEED ANOTHER USER MANUAL, THEN THIS IS THE FIRST CHOICE SITE. COULD NOT BE BETTER PLEASED!!!!!!!...MANY THANXES FROM JIM BURNS
 NV-DS30B PANASONIC Owner's Manual by John Richardson;
I was impressed with the quality of service (frequent e-mails to let you know the status of your order), and the speed at which the download became available. The manual was a life saver and was not easy to track down. Thank you for such an excellent service.
 A-P510 PIONEER Owner's Manual by edward lowes;
the manual was just what i wanted it had all the revelent information required to operate the hifi .Iwould use any manual i downloaded for any item which needs a manual
 TRK 5840 BAUKNECHT Owner's Manual by Lutz Döring;
Die gewünschte Bedienungsanleitung wurde vereinbarungsgemäß in deutsch bereitgestellt. Sie ist gut lesbar. Kein Kauderwelsch. Danke für den Service.
 CDP-C245 SONY Owner's Manual by Bruce Miller;
GOOD SERVICE MANUAL GOT ALL THE INFO. THAT I NEEDED..

Text excerpt from page 1 (click to view)
ENGLISH Important
â Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged.

Replacement Cord
If the mains cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by a cord of the original type.Turn to your Philips dealer or to the Philips organisation in your country for replacement.

Po umyciu wypÅucz termos ÅwieÅ¼Ä gorÄcÄ wodÄ (nie należy myÄ go w zmywarce). Wskazówka: Aby usunÄÄ uporczywe brÄzowe osady, napeÅnij dzbanek gorÄcÄ wodÄ i dodaj ÅyżkÄ sody.Aby soda mogÅa zadziaÅaÄ, pozostaw jÄ na pewien sodÄ w dzbanku. NastÄpnie opróżnij dzbanek i usuÅ zabrudzenia miÄkkÄ szczotkÄ.

Otwieranie, zamykanie lub usuwanie pokrywki termosu.
Aby otworzyÄ pokrywkÄ do pozycji nalewania, należy obróciÄ niÄ o póŠobrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (Rys. 15). Aby zamknÄÄ pokrywkÄ, należy obróciÄ niÄ w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.W przypadku prawidÅowego zamkniÄcia pokrywki, izolowany dzbanek bÄdzie utrzymywaÅ gorÄcÄ i aromatycznÄ kawÄ przez dÅugi czas (Rys. 16). Aby zdjÄÄ pokrywkÄ, należy obróciÄ niÄ do skutku w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Thermos jug:
â Do not disassemble the thermos jug. â To prevent water from entering the thermos jug, never immerse the jug in water or any other liquid (Fig. 17). â When the jug is filled with coffee, put it in an upright position to prevent leakage (Fig. 18). â During brewing, the lower part of the appliance and the bottom of the thermos jug will become hot. â Tip: preheating the jug with hot water will help to keep the coffee hot after brewing. Please note that the coffee stays hot longer if you prepare a full jug than if you prepare a smaller amount

Jug
You can order a new coffee maker jug from your Philips dealer or Philips Service Centre. - HD7620/22/24 white, jug type HD7965, service no. 882 7965 01000 - HD7620/22/24 anthracite, jug type HD7965, service no. 882 7965 81000 - HD7624 celadon, jug type HD7965, service no. 882 7965 41000 - HD7626 white, jug type HD7966, service no. 882 7966 01000 - HD7632/34 white, jug type HD7967, service no. 882 7967 01000 - HD7632/34/36 anthracite, jug type HD7967, service no. 882 7967 81000 - HD7634 celadon, jug type HD7967, service no. 882 7967 41000

Usuwanie kamienia
Regularne usuwanie kamienia przedÅuża czas eksploatacji urzÄdzenia i gwarantuje optymalne wyniki parzenia. W przypadku normalnego używania ekspresu (dwa peÅne dzbanki kawy każdego dnia), należy usuwaÄ kamieÅ: - raz na 2 miesiÄce w przypadku używania wody o wysokim stopniu twardoÅci (powyżej 18° DH); - raz na 4 miesiÄce w przypadku używania wody o niskim stopniu twardoÅci (poniżej 18° DH). InformacjÄ na temat stopnia twardoÅci wody w Twojej okolicy uzyskasz w najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.. 1 NapeÅnij zbiornik na wodÄ zwykÅym octem. Do uchwytu filtra nie wkÅadaj filtra papierowego ani nie wsypuj kawy. 2 Uruchom dwukrotnie urzÄdzenie. Patrz: rozdziaÅ 'Parzenie kawy'. 3 Aby usunÄÄ resztki octu, wykonaj dwa dalsze cykle pÅukania czystÄ wodÄ. 4 WyczyÅÄ ruchome czÄÅci.

Before first use
1 Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance. 2 Put the appliance on a cool, flat and stable surface. Do not put the appliance on a hot surface Keep the appliance out of the reach of children and make sure that they are unable to pull at the cord.

Permanent filter
A new permanent filter is available under type numer HD7971 and service number 882 7971 0000.

Information & service
If you need service or information or if you have a problem, please consult the worldwide guarantee leaflet or visit our Web site: www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Flushing the appliance
1 Put the plug in an earthed wall socket. 2 You can store excess cord at the back of the appliance (Fig. 1). Prevent the cord from coming into contact with hot surfaces. 3 Fill the water tank with water and put the jug in place (Fig. 2).

POLSKI Ważne
â Nie używaj urzÄdzenia, jeÅli wtyczka, przewód zasilajÄcy lub sam ekpres sÄ uszkodzone.

Thermos jug:
When you operate the appliance without ground coffee in the filter, do not fill the water tank beyond the 9-cup mark, otherwise the jug will overflow. 4 Switch the appliance on by pressing the on/off button (Fig. 3). The pilot light goes on. Let the appliance run until the water tank is completely empty. 5 Switch the appliance off after use (Fig. 4). Clean the removable parts as described in section 'cleaning'.

u

HD7636, HD7634, HD7632, HD7626, HD7624, HD7622, HD7620

www.philips.com

4222 001 95341

Wymiana Termos:
â Nie rozkÅadaj na czÄÅci termosu. â Aby nie dopuÅciÄ do tego, by do wnÄtrza termosu dostaÅa siÄ woda, nie zanurzaj go w wodzie ani żadnym innym pÅynie (Rys. 17). â Gdy dzbanek wypeÅniony jest kawÄ, ustawiaj go w pozycji pionowej, aby nie dopuÅciÄ do jej rozlania (Rys. 18). â Podczas parzenia kawy dolna czÄÅÄ urzÄdzenia, a także dno termosu, nagrzewajÄ siÄ. â Wskazówka: wstÄpne podgrzanie termosu gorÄcÄ wodÄ pozwoli utrzymaÄ wysokÄ temperaturÄ kawy również przez pewien czas po jej zaparzeniu. Kawa pozostanie gorÄca dÅużej, jeÅli przygotujesz od razu peÅen jej dzbanek, niż wtedy, gdy przygotowuje siÄ jej mniejszÄ iloÅÄ.

Przewód
JeÅli przewód urzÄdzenia jest uszkodzony, musi byÄ wymieniony na oryginalny. W celu wymiany zwrÃ³Ä siÄ do sklepu lub przedstawicielstwa firmy Philips w Polsce.

Dzbanek
Możesz zamówiÄ nowy termos do ekspresu do kawy w sklepie firmowym lub w punkcie serwisowym firmy Philips. - HD7620/22/24 biaÅy, dzbanek typu HD7965, czÄÅÄ Nr 882 7965 01000 - HD7620/22/24 w kolorze antracyt, dzbanek typu HD7965, czÄÅÄ Nr 882 7965 81000 - HD7624 niebiesko-zielony, dzbanek typu HD7965, czÄÅÄ Nr 882 7965 41000 - HD7626 biaÅy, dzbanek typu HD7966, czÄÅÄ Nr 882 7966 01000 - HD7632/34 biaÅy, dzbanek typu HD7967, czÄÅÄ Nr 882 7967 01000 - HD7632/34/36 w kolorze antracyt, dzbanek typu HD7967, czÄÅÄ Nr 882 7967 81000 - HD7634 niebiesko-zielony, dzbanek typu HD7967, czÄÅÄ Nr 882 7967 41000

Brewing coffee Active Balance System
The Active Balance System helps you determine the right balance between ground coffee and water. Before using the Active Balance System, please note the following:

Przed pierwszym użyciem
1 Przed podÅÄczeniem urzÄdzenia do sieci należy sprawdziÄ, czy napiÄcie wskazane na urzÄdzeniu odpowiada napiÄciu miejscowej sieci zasilajÄcej. 2 Należy ustawiÄ urzÄdzenie na chÅodnej, pÅaskiej i stabilnej powierzchni. Nie stawiaj urzÄdzenia na gorÄcej powierzchni. PamiÄtaj, by urzÄdzenie znajdowaÅo siÄ poza zasiÄgiem dzieci i aby nie mogÅy one pociÄgnÄÄ za przewód zasilajÄcy.

Strength select
Types HD7622, HD7624, HD7626, HD7634, HD7636 only. 1 Select the coffee strength you prefer (Fig. 5). Turn the knob to the right to increase the strength of the coffee and turn it to the left to decrease the strength of the coffee. Make sure the filter holder is in place when selecting the strength of your coffee.

StaÅy filtr
Nowy staÅy filtr dostÄpny jest pod symbolem typu: HD7971 i numerem serwisowym: 882 7971 0000.

Reset function PÅukanie urzÄdzenia
2 Check if the Active Balance indicator says 'OK'.You can reset the appliance by turning the knob clockwise or anti-clockwise (Fig. 6). 3 Fill the water tank with water and put the jug in place.The indicator will rise (Fig. 7). When using the Active Balance System, always fill the water tank with water before putting ground coffee in the filter. - The level indications apply to cups with a content of 120 ml. - The level indications on the jug apply to an amount of water that is 10% more than the total amount of coffee after brewing.This extra 10% is needed to compensate for evaporation. 4 Put a paper filter (type 1x4 or no.4) in the filter holder (Fig. 8). Do not forget to fold the sealed edges of the filter in order to prevent tearing and folding. Some versions come with a permanent filter. In this case you do not need to use a paper filter. 5 Put ground coffee (filter-fine grind) in the filter (Fig. 9). Active Balance System: add coffee to the filter until the indicator says 'OK'. 6 Close the lid (Fig. 10). 1 WÅÄcz wtyczkÄ do uziemionego gniazdka.

Gwarancja i serwis
2 NadmiernÄ dÅugoÅÄ przewodu zasilajÄcego można schowaÄ z tyÅu ekspresu (Rys. 1). Uważaj, by przewód zasilajÄcy nie stykaÅ siÄ z gorÄcÄ powierzchniÄ. 3 NapeÅnij zbiornik wodÄ i umieÅciÄ termos na swoim miejscu (Rys. 2) JeÅli chcesz skorzystaÄ z serwisu lub potrzebujesz informacji czy też masz jakikolwiek problem, zajrzyj do karty gwarancyjnej albo odwiedź naszÄ stronÄ w internecie: www.philips.com lub skontaktuj siÄ z Biurem ObsÅugi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajdziesz w karcie gwarancyjnej) lub najbliższym punktem serwisowym autoryzowanym przez dziaÅ AGD firmy Philips. 1 2 3

Termos:
Podczas korzystania z urzÄdzenia przy nie wypeÅnionym mielonÄ kawÄ filtrze nie wolno napeÅniaÄ zbiornika na wodÄ powyżej znaku odpowiadajÄcego pojemnoÅci 9 filiżanek, w przeciwnym przypadku zawartoÅÄ dzbanka może siÄ przelaÄ. 4 WÅÄcz urzÄdzenie, wciskajÄc przycisk on/off (Rys. 3). (ZaÅwieci siÄ lampka sygnalizacyjna). Należy wÅÄczyÄ urzÄdzenie na tak dÅugi okres czasu, aż zbiornik opróżni siÄ caÅkowicie z wody. 5 U rzÄdzenie należy wyÅÄczyÄ po użyciu (Rys. 4). CzÄÅci ruchome należy czyÅciÄ zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale 'mycie'.

4

5

6

Switching the appliance on or off
1 Switch the appliance on by pressing the on/off button (Fig. 3). 2 Switch the appliance off after use (Fig. 4). - Types HD7624, HD7626: If you have not switched the appliance off, the appliance will automatically switch itself off after two hours (Auto Switchoff). - Types HD7634, HD7636 only: After brewing coffee the appliance will switch itself off automatically (Auto Switch-off). 3 Remove the paper filter and throw it away (Fig. 11-12). If you have used a permanent filter, you can simply empty it, rinse it and use it again. Let the appliance cool down for at least 3 minutes before you start brewing coffee again.

Parzenie kawy System Aktywnej Równowagi
System Aktywnej Równowagi umożliwia okreÅlenie prawidÅowej proporcji pomiÄdzy iloÅciÄ mielonej kawy a wodÄ. Przed skorzystaniem z Systemu Aktywnej Równowagi należy zauważyÄ co nastÄpuje: 7 8 9

Wybór mocy kawy
Tylko dla typów HD7622, HD7624, HD7626, HD7634, HD7636. 10 1 Wybierz ulubionÄ moc kawy (Rys. 5). Aby zwiÄkszyÄ moc kawy, obrÃ³Ä pokrÄtÅem w prawo, zaÅ aby jÄ zmniejszyÄ obrÃ³Ä pokrÄtÅem w lewo. Podczas wyboru odpowiedniej mocy kawy sprawdź, czy uchwyt na filtr znajduje siÄ na swoim miejscu. 11 12

Cleaning
1 Unplug the appliance. 2 Clean the appliance with a moist cloth. Never immerse the appliance in water. 3 Clean the glass jug and the filter holder in hot soapy water or in the dishwasher. The thermos jug cannot be cleaned in the dishwasher.

Funkcja kasowania
13 2 Sprawdź, czy wskaźnik Aktywnej Równowagi wskazuje 'OK'. Ustawienie urzÄdzenia można skasowaÄ obracajÄc pokrÄtÅem w kierunku zgodnym lub przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (Rys. 6). 3 NapeÅnij zbiornik wodÄ i umieÅÄ dzbanek na swoim miejscu.Wskaźnik poziomu wody podniesie siÄ (Rys. 7) Podczas korzystania z Systemu Aktywnej Równowagi należy zawsze przed umieszczeniem w filtrze kawy napeÅniÄ zbiornik wodÄ. - Wskazania poziomu dotyczÄ filiżanek o pojemnoÅci 120 ml. - Wskazania poziomu na dzbanku odnoszÄ siÄ do iloÅci wody przekraczajÄcej o 10% caÅkowitÄ iloÅÄ kawy po zaparzeniu.Te dodatkowe 10% potrzebne jest do skompensowania iloÅci odparowanej wody. 4 Do uchwytu filtra należy wÅożyÄ papierowy filtr (typu 1x4 lub Nr 4) (Rys. 8). Nie zapominaj o zagiÄciu brzegów filtra aby zapobiec jego rozdarciu lub zawiniÄciu. Niektóre wersje ekspresu wyposażone sÄ w filtr staÅy. Nie musisz wówczas korzystaÄ z filtra papierowego. 5 Wsyp do filtra zmielonÄ kawÄ (drobno zmielonÄ - specjalnie do parzenia w ekspresie - Rys. 9). System Aktywnej Równowagi: wsypuj kawÄ do filtra aż do chwili, w której wskaźnik poinformuje 'OK'. 6 Zamknij pokrywkÄ (Rys. 10). 14 15

Thermos jug (Fig. 13-14):
Clean the inside of the thermos jug with a soft brush, hot water and some detergent. After cleaning, rinse the thermos jug with fresh hot water (do not clean it in a dishwasher). Tip:To remove stubborn brown deposits, fill the jug with hot water and add a spoonful of soda. Leave the soda to do its work for some time. Then empty the jug and remove the deposits with a soft brush.

16

Essence
17

18

Opening, closing or removing the lid of the thermos jug:
Open the lid to pouring position by turning it anti-clockwise half a turn (Fig. 15). Close the lid by turning it clockwise. If properly closed, the insulated jug will keep the coffee hot and tasty for a long time (Fig. 16). Remove the lid by turning it anti-clockwise until it comes off.

Descaling
Regular descaling will prolong the life of your appliance and will guarantee optimal brewing results. In case of normal use (two full jugs of coffee every day), descale your coffee maker: - once every 2 months if you are using hard water (over 18 DH); - once every 4 months if you are using soft water (up to 18 DH). Turn to your local water board for information about the water hardness in your area. 1 Fill the water tank with white vinegar. Do not put a paper filter or coffee in the filter holder. 2 Let the appliance complete two runs. See section 'Brewing coffee'. 3 Let the appliance complete two more flushing cycles with clean water to rinse away all vinegar. 4 Clean the separate parts.

WÅÄczanie lub wyÅÄczanie urzÄdzenia.
1 WÅÄcz urzÄdzenie, wciskajÄc przycisk on/off (Rys. 3). 2 U rzÄdzenie należy wyÅÄczyÄ po użyciu (Rys. 4). Dla typów HD7624, HD7626:W przypadku niewyÅÄczenia urzÄdzenia, po dwóch godzinach wyÅÄczy siÄ ono samoczynnie (Automatyczne wyÅÄczenie). - Tylko dla typów HD7634, HD7636: Jeżeli urzÄdzenie nie zostanie wyÅÄczone wczeÅniej, po dwóch godzinach wyÅÄczy siÄ ono samoczynnie (Automatyczne wyÅÄczenie). 3 Zużyty filtr do kawy należy wyjÄÄ i wyrzuciÄ (Rys. 11-12). W przypadku używania staÅego filtra możesz go opróżniÄ, opÅukaÄ i nastÄpnie wykorzystaÄ ponownie . Zanim przystÄpisz do ponownego parzenia kawy, odczekaj trzy minuty, aż urzÄdzenie ostygnie.

Mycie
1 WyÅÄcz urzÄdzenie z sieci. 2 UrzÄdzenie należy czyÅciÄ wilgotnÄ szmatkÄ. Nigdy nie zanurzaj urzÄdzenia w wodzie. 3 Szklany dzbanek i uchwyt filtra należy myÄ wodÄ z pÅynem do mycia naczyÅ lub w zmywarce. Termosu nie wolno myÄ w zmywarce.

You might also want to buy

$4.99

SX-K700 TECHNICS
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

CJ-V51 PIONEER
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-PR602 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

AG-7500 PANASONIC
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

YB400PE GRUNDIG
Owner's Manual

Complete owner's manual in digital format. The manual will be available for download as PDF file aft…

$4.99

AG7330 PANASONIC
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

HC-P4752W SAMSUNG
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…

$4.99

SX-KN2000 TECHNICS
Service Manual

Complete service manual in digital format (PDF File). Service manuals usually contains circuit diagr…
>
Parse Time: 0.174 - Number of Queries: 132 - Query Time: 0.038